Hilal Mah. 676. Sok. 14/10 Çankaya / Ankara

Telefon: 0312 442 85 71

YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ 2017 YILI

YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ 2017 YILI

YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI
Sayı : 2017/1
Karar Günü: 20 / 01 / 2017

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
YARGITAY HUKUK DAİRELERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ
İŞBÖLÜMÜNÜN GENEL ESAS VE İLKELERİYargıtay “Hukuk Daireleri” arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla, aşağıda yer alan "ihtisas alanı ve temel görev esasları" çerçevesinde yapılır.

İhtisas Alanı;
Yargıtay “Hukuk Daireleri”, “Medeni Hukuk Daireleri”, “Gayrimenkul Hukuku Daireleri”, “ Borçlar ve Ticaret Hukuku Daireleri”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri” olmak üzere dört “ihtisas alanı” altında toplanır.
Her hukuk dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.
Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

Temel Görev;
Her bir hukuk dairesi, ihtisas alanına giren temel görev ya da görevlere sahiptir.
Hukuk dairelerine, kural olarak, temel görevi ile bağdaşmayan görevler verilmez.
Zorunluluk bulunması halinde bir daireye, bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ihtisas alanı ve temel görevi dışında da görev verilebilir.

ORTAK HÜKÜMLER
Bu işbölümü kararma göre görevli hale gelen daire, işbölümü kararının alındığı tarihte esasına kayıtlı bulunan ve görevli hale geldiği dosyaların temyiz incelemesini yapar; dosyanın ilk geliş tarihinde görevli bulunmadığından bahisle görevsizlik kararı veremez.
Dosyanın, eksiklikleri nedeniyle geri çevrilmiş olması, temyiz inceleme görevinin benimsendiği anlamına gelmez. Ancak geri çevirme kararını veren daire, dosyanın Yargıtay'a ilk geliş tarihinde ya da geri çevirme sonrası geldiği tarihte temyiz incelemesiyle görevli daire ise, görevsizlik kararı veremez.
Dairece hukuki nitelendirmenin yanlışlığı gerekçesiyle bozulan davada, mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama üzerine hukuki niteliği değişerek verilen kararın temyiz incelemesi, görevli ilgili dairece yapılır.
Dairelerin, ihtisas alanları ve temel görevleri ile bağlantılı ve/veya fer'isi durumunda bulunan davalar hakkında görevsizlik kararı verebilmesi, söz konusu davanın başka bir dairenin görevleri arasında açıkça yazılı olması şartına bağlıdır.
Daireler ön inceleme yapmadan duruşma günü veremezler. Ön inceleme yaparak duruşma gününü bildirir tebligat çıkartan daire görevsizlik kararı veremez.
Temyize konu davada eski kanun maddelerinin uygulanmış bulunması halinde görevin belirlenmesinde, bu maddelerde yazılı müesseselerin düzenlendiği yeni yasa maddeleri esas alınır. Bu işbölümü ile atıf yapılan kanun maddelerinin değişmesi halinde, yeni kanunun karşılık gelen maddelerine atıf yapılmış sayılır.
Bir davada, bir kaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi, uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen daire tarafından yapılır. Uyuşmazlık konusu hukuki ilişki bir kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, bunlardan Türk Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.
Bir davada, uyuşmazlık konusu hukuki ilişki Türk Borçlar Kanunumda (TBK) yazılı özel sözleşme türleri arasındaki karma bir sözleşmeye ya da TBK'da düzenlenen birden fazla özel sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, özel sözleşme türlerinin kanunda yer aldığı sıralama dikkate alınarak önce düzenlenen sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.
Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfızi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile hakemlerce ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli daire tarafından yapılır.
Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskân Kanunu ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkânı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 125. maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi, ayın uyuşmazlığını inceleyecek daire tarafından yapılır.
Yargıtay 9’uncu ve 22’nci Hukuk Daireleri arasında iş hukuku temel görevine ilişkin dosyaların paylaşımı:

Dosyaların paylaşımına esas olan iller aşağıda iki grup hâlinde
gösterilmiştir:
Birinci Grup: Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Bilecik, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Giresun, İsparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova.
İkinci Grup: Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak
Yukarıda belirtilen dairelerin görevli bulunduğu gruba dâhil olmayan mahkemelerden gelen dosyalar ile müstakilen görevli bulunmayan daireye gelen dosyalar esasa kaydedilmeksizin aynı gün dairesine bir liste ekinde zimmet mukabilinde teslim edilir.
Bozma, geri çevirme, maddi hatanın düzeltilmesi ve direnme kararı üzerine gelen dosyaların incelenmesi aynı daire tarafından yapılır; bu dosyalar yanlış daireye gönderilmiş ise esasa kaydedilmeksizin görevli dairesine liste ekinde teslim edilir.
Birinci ve ikinci gruba dâhil olup yeni ilave edilen illerin merkez ve ilçelerindeki mahkemelerce verilen hüküm ve kararlara bakacak olan daireye, belirtilen illere daha önce bakan kapatılan 7’nci hukuk dairesinin uhdesinde bulunan ve henüz karara bağlanmamış dosyalar da devredilir.

İşbölümünde 1/2 paylaşım esası getirilen daireler arasında iş paylaşımı:
O gün ya da hafta içinde “Hukuk Dairesine” gelen ve 1/2 paylaşıma konu dosyalar esasa kaydedilmeksizin nöbetçi olan dairede toplanır ve eşit iki gruba ayrıldıktan sonra kura çekilmesi suretiyle bölüştürülüp diğer daireye liste halinde teslim edilir.
Bu dairelerce daha önce bozulan dosyalarda, bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama üzerine verilen kararların temyiz incelemesi bozma kararını veren daire tarafından yapılır; bu dosyalar paylaşıma dâhil edilmez.
Paylaşıma dâhil işlerden olmadığı halde, paylaşıma dâhil gibi müstakilen görevli olmayan daireye gönderilen dosyalar, esasa kaydedilmeksizin bir liste ekinde müstakilen görevli daireye teslim edilir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, hâkimlerin fiil ve kararlarından dolayı Devlet aleyhine açılan tazminat davalarının ilk derece yargılaması asıl davanın temyiz incelemesini yapmakla görevli ilgili hukuk dairesi tarafından yapılır.
Hukuk dairelerinin görevleri altında yer alan "hatırlatma"ların amacı, temyiz incelemesi ile görevli hukuk dairesinin belirlenmesinde sıklıkla karşılaşılabilecek yanılmaları önlemek ve gözden kaçabilecek farklılıklara dikkat çekmektir.
Yeni işbölümü ile dairesi değiştirilen dava dosyaları mevcut halleri ile ilgili daireye gönderilir. Karar düzeltme taleplerinin incelenmesi de bu daireler tarafından yapılır.

HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ


BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev : Gayrimenkul Mülkiyeti - Tapu Sicili
Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil, el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:
•Kadastro sonucu oluşan tapu kaydının, kadastro öncesi nedenlere dayalı iptal ve tescili (KK m. 12) istemli davalar ile mükerrer kadastrodan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne,
•Hazine tarafından açılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ya da zilyetlikle iktisap koşullarının oluşmadığı iddiasına dayalı davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesi'ne, •Münhasıran açılan ecrimisil davaları sonucu verilen kararlardan zilyetliğe dayalı olanların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesi'ne, kişisel hakka dayalı olanların temyiz inceleme görevi ise 14. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararma konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:
TBK'nın 19. maddesine dayalı (genel muvazaa) davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları (TMK m. 705 ve 716) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39) dayanılarak açılmış tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK'nın 290, 291, 292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanılarak (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki tasarruflar hakkında "sözleşmeye aykırılık" ya da "geçersizlik" iddiasıyla (TBK m. 611 vd.) açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hazine tarafından açılan, TMK'nın 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Cemaat vakıflarınca açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:
•Kadastro öncesi nedenlere dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davalarının
temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dair esi'ne ait bulunmaktadır.
Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmış oldukları tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4721 sayılı TMK'nın 1027. maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle (ad ve soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.


İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Medeni Hukuk
Temel Görev : Aile Hukuku (Evlilik Hukuku)
4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Evlilik Hukuku" başlıklı 1. Kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
•Nişan bozmadan kaynaklanan davalar ile münhasıran açılan nafaka ve eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne,
•Mal rejiminden (TMK 202-281) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan, "Soybağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile "Aile" başlıklı 2. Bölümünde yer alan hükümlerden (TMK m. 321 ila 395) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
•Hısımlık kısmının 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayırımlarında yer alan (m. 282 ila 320: Kocanın babalığı, tanıma ve babalık, evlat edinme) hükümlerden kayanaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesi'ne,
•Ev başkanının sorumluluğundan (TMK m.369) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi ise 3. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanılarak alınan tedbirler,
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme’ye ve 5717 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun’a göre açılan (çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’ndan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak karar ve tedbirlere ilişkin) dava ve talepler hakkında verilen hüküm ve kararlar.ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik Sözleşmeleri, Adi Ortaklık, Aile Hukuku (Nafaka, Tazminat)
Kararı veren mahkemenin sıfatına, nitelendirmesine ve sözleşme ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, geçersiz sözleşmeden kaynaklanan (sebepsiz zenginleşmeden) (TBK m. 77 ila 82) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.
Hatırlatma:
4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda
düzenlenen sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış
gibi) kaynaklanan sebepsiz zenginleşme davaları sonucu verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (TBK'nın 65 vd. maddeleri, TMK m. 369 vb.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın kaçak elektrik, kaçak su ve kaçak doğalgaz kullanma nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet aboneliği sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın atık su bedelinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın adi ortaklıktan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname" hükümlerinden (TMK m. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600604 ve 595-597) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile karı-koca arasında Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.
Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;
Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dair e si'ne ait bulunmaktadır.
2004 sayılı ÎİK'nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararları ile kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının temyiz incelemesi 8. Hukuk Dairesine aittir.
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Haksız Fiil Tazminatı
Tarafların sıfatına bakılmaksızın (tacirler dâhil), haksız eylemden kaynaklanan (suç teşkil eden eylemler, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vb. dâhil) davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:
Trafik kazalarından kaynaklanan davalar (bedensel zararlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne,
Kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanımdan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne,
Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup, bu sözleşmeden kaynaklanan haksız eylem nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK'nın 24 ve TBK'nın 58. maddeleri
gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle (basın yoluyla saldırı dâhil) açılan
tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin, çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;
Özel yasalara göre yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
Orman Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İcra ve İflas Kanununun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma
Tarafları, tacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili olmadığı, gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
İdari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hâkimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılan davalar ile buna ilişkin rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:
Ortak hükümler bölümünün 13. maddesinde yazılı davalar ayrıktır.
Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
İcra ve İflas Kanunu’nun 5. maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.
Siyasi partilere, meslek kuruluşlarına (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi) ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayri Menkul Hukuku
Temel Görev : Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Tazminat
Mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Mahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
775 sayılı Gecekondu Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk
Temel Görev : Zilyetlik Hukuku, Miras Hukuku, İcra ve İflas Hukuku
Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m. 713/1; 3402 sayılı Yasa m. 14, 17) açılan tescil davaları ile mülkiyetinin ve zilyetliğin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:
•Kadastro sırasında, kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında açılan
tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16.
Hukuk Dair esi'ne ait bulunmaktadır.
Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK'nın 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
TMK'nın 981 vd maddelerinde düzenlenen, yalnızca zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hazine tarafından, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olduğu iddiası ile açılan tapu iptal, tescil, meni müdahale, ecrimisil ve kal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:
• Kadastro sonucu oluşan tapu kayıtlarının, kadastro öncesi nedenlere dayanılarak iptal ve tescili istemiyle açılan davalar ile kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş sicillere karşı açılan (TMK m.713/1, 3402 sayılı Kanun m. 14) tapu iptal ve tescil istekli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın aidiyetinin tespiti istemiyle açılan her türlü davalar sonucunda genel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,
4721 sayılı TMK'nın 676, 677 ve 678 maddelerinden kaynaklanan miras taksim sözleşmesi ve miras payının devri sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davaları ile aynı yasanın 527 ve 528. maddelerinde yer alan miras sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202-281) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
2004 sayılı İİK'nın 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,
İİK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar
İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.
4721 sayılı TMK'nın Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının "Gerçek Kişiler" başlıklı 1. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitine ilişkin hüküm ve kararlar,
4721 sayılı TMK'nın "Kişiler Hukuku" başlıklı 1. Kitabının "Tüzel Kişiler" başlıklı 2. Kısmında yer alan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56 ila 100. maddeleri ile 5253 sayılı Demekler Kanunu hükümlerine göre açılmış demeklerin feshi, demeğin sona erdiğinin tespiti gibi dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda verilen hüküm ve kararlar.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 101 vd. maddeleri kapsamında kalan vakıfların kuruluş ve tescil işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı (örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının ve mallarının değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlı döneminde kumlan ve 5737 sayılı Vakıflar Kanun’a tabi olan vakıflarda, vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin hüküm ve kararlar,
4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan "Soy Bağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (TMK m.282 ila 320: Soy bağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Vesayet" başlıklı 3. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,"
2004 sayılı IIK'nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları.

Hatırlatma;
Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3 ’üncü Hukuk Dairesi ’ne aittir.
Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Temel Görev : İş Hukuku
Aşağıda yazılı davalar hakkında, Ortak Hükümlerin 11. maddesinde yer alan, iş hukuku dairelerine özgü 1. grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan iş mahkemelerince veya iş mahkemesi sıfatıyla verilen hüküm ve kararlar:

4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

Hatırlatma:
• 4857 sayılı Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanunda öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,
4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72 maddesi gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,
5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

854 sayılı Deniz İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.


ONUNCU HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku
Aşağıda yazılı davalar hakkında, iş mahkemelerince veya iş mahkemesi sıfatıyla verilen hüküm ve kararlar:
1.1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan rücu davalar,
1.2) Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Aşağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi Yargıtay 10 ve 21. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,
3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),
Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar.
Ortak Hükümler bölümünün, 12.1 bendi aşağıdaki şekilde uygulanır. 10 ve 21. Hukuk Dairelerine gelen ve lA dağıtıma tabi işler, haftalık olarak esasa kaydedilmeksizin bir havuzda toplanır. Dava türlerine göre tasnif edilerek ikiye ayrılıp haftanın belirli bir güni'ı/günleri kura çekilmesi suretiyle bölüştürülüp liste halinde dairelere zimmet karşılığı teslim edilir. Dağıtımda her bir daireye aynı dava türünden eşit şekilde iş verilmesine dikkat edilir. Aynı mahalden gelen seri nitelikteki davlar mümkün oldukça bölünmez ancak her iki daire arasında seri davaların eşit dağıtılmasına dikkat edilir.
10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında yukarıdaki şekilde dağıtım yapıldıktan sonra Dairelerin münhasıran bakacağı işler nedeniyle her iki daireye düşen dosya eşitliği bozulursa, aylık dönemlerle kontrol edilerek eksik iş sayısı diğer dosyalardan tamamlanarak her iki daireye toplamda eşit iş dağılması sağlanır.


ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Ticaret Hukuku / Sigorta Hukuku
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, acente, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit), kıymetli evrak (poliçe, bono, çek ve diğerleri), yolcu ve eşya taşıma, deniz ticareti (gemi, donatma iştiraki, deniz kazaları, deniz taşımaları), sigorta (hayat, mal, sorumluluk ve deniz sigortaları) ve ilişkilerinden ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;
• 6098 sayılı TBK'nın 502 vd. maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne,
•Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları dâhil) ile TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 17. Hukuk Dairesi'ne,
• Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
TTK'nın 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanununda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (TMK m. 962-969; TTK 4/1)) işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
TTK'nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanununda yer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK. m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 547-554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBK m. 561 vd.) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,

Hatırlatma:
Bu yasalardan kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi'ne,
Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesinden kaynaklanan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar) davalar ile taşıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundan kaynaklanan alacak davaları yanında İİK'nın 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve İİK'nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : İcra ve İflas Hukuku
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar;
Hatırlatma:
Tacirler arasında, 2004 sayılı İİK'nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar ile kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesine aittir.
ilamlı icra yoluyla yapılan takiplerden kaynaklanan şikayet, itiraz ve icranın geri bırakılması talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesi ’ne,
IIK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünce haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (IIK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesi’ne,
ÎÎK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne,
HK’dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Ceza Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,
Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
6183 sayılı Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu icra mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,
Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile İİK'nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
Alacaklıların İİK'nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar.

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Sözleşme Hukuku, Tüketici Hukuku
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında yer alan ve diğer
dairelerin görevine girmeyen sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:
•Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar, geçersiz sözleşmeden (sebepsiz zenginleşmeden) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne,
6102 sayılı TTK'nın 4. maddesinde sözü edilen ve ticari dava sayılan davalar (rehin karşılığı ikraz, yayım sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil ve diğer tacir yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli havale, saklama sözleşmesinden kaynaklanan) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. Hukuk Dairesi'ne,
•Estetik amaçlı ameliyatlar ve diş tedavi, protez vb. yapımından kaynaklanan uyuşmazlıklar ile araç tamiri, fotoğraf ve video çekimi de dahil olmak üzere işin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın tüm eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 15. Hukuk Dairesi'ne,
Ticari nitelikteki alım-satım, finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi'ne,
Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden ve arsa, arsa payı-kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlarda düzenlenen abonelik, eser, taşıma, sigorta, bankacılık sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

>Hatırlatma;
•Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen eser, taşıma, sigorta ve bankacılık işlem ve/veya sözleşmelerinden kaynaklanan davalara görevli Dairelerinde bakılmaya devam edilecektir.
İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan ve 11, 15 ve 19. Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararlar.
Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan (657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401, 4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269 sayılı kanunlar ve benzerleri) veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.


ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku-Medeni Hukuk Temel Görev : Şahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları, Gayrimenkul Mülkiyetinin sınırları, Ortaklığın Giderilmesi, Miras
Sınırlı ayni haklara (TMK m. 779 vd.) ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Taşınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından (TMK m. 732-736: Onalım hakkı, sözleşmeden doğan onalım hakkı ve alım-geri alım hakları) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
•Kadastro sonucu oluşan sicile karşı, kadastrodan önceki nedenlerle açılan iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
Aşağıda yazılı davalar gibi şahsi haklara dayalı ve taşınmaz mallarla ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar:
Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve el atmanın önlenmesi davaları,
Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
Tahsis kararlarına dayalı el atmanın önlenmesi ve tapu iptali ve tescil davaları,
İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli 20/65 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı),

Hatırlatma:
• Mülkiyet hakkından kaynaklanan ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar ile ölünceye kadar bakma akdine dayalı tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temliken tescil) tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Geçit ve mecra hakkı ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyeti uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5520 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanununun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;
•Kadastro sonucu oluşan sicil hakkında açılan sınır ve yüzölçümü
düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda, TMK'nın 737. maddesine dayalı komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkin davalar (komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi (TMK m. 642, 696-699) davaları (paydaşlıktan çıkarma dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
İmar mevzuatından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:
İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine,
3194 sayılı İmar Kanununun, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
4721 sayılı TMK'nın “Miras Hukuku” (TMK 3. Kitap) hükümlerinden kaynaklanan ve diğer dairelerin görevine girmeyen davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:
Muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. Hukuk Daire s i'ne ait bulunmaktadır.
4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku” Başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname" hükümlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
4721 sayılı TMK'nın 598. maddesi hükmüne dayanılarak açılmış mirasçılık belgesi, atanmış mirasçı belgesi veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi ya da mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılmış davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar.


ONBEŞİNCt HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Eser Sözleşmeleri
Estetik amaçlı ameliyatlar ve diş tedavi, protez vb. yapımından kaynaklanan uyuşmazlıklar ile araç tamiri, fotoğraf ve video çekimi de dahil olmak üzere işin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın tüm eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
•Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan
davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk
Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev : Kadastro Hukuku,

2613, 5602 ve 766 sayılı kanunlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılan ilk tesis kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu kadastro mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar

Hatırlatma:
•Hâzinenin ya da Orman İdaresinin taraf olup, çekişmeli taşınmazın orman
olduğu iddiasında bulunduğu davalar sonucu verilen hüküm ve kararların
temyiz inceleme görevi 20. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan "Afet Kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malı iddiası dâhil) dayanılarak genel mahkemelerde açılan (3402 Kadastro Kanunu m. 12) tapu iptal ve tescil davaları,
Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazlar hakkında, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18. maddesi uyarınca, Hazine adına tescil istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Kadastro sonucu tescil edilen taşınmazlar hakkında sınır ve yüzölçümünün düzeltilmesi istemiyle açılan davalar (KK. m. 41) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Tarafların sıfatına ve iddianın mahiyetine bakılmaksızın, 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılan yenileme kadastrosu ile 3402 sayılı Kanun’un 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Tarafların sıfatına ve talebin mahiyetine bakılmaksızın 2924 sayılı kanun ya da 3402 sayılı Kadastro Kanununun (5831 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile eklenen) Ek 4. maddesi uyarınca 2/B alanlarında yapılan kullanım kadastrosundan veya kesinleşmiş 2/B alanları hakkında zilyetlik ve muhdesat şerhi verilmesi isteminden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine,
İmar mevzuatından kaynaklanan diğer davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 14. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
Mükerrer kadastrodan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları.


ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat, Sigorta Hukuku, Merci Tayini
Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları (bedensel zarar ile ölümden kaynaklanan tazminatlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve karar,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumun 1472. maddesinden (6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1301. maddesi) kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
İcra İflas Kanunu ve 6183 sayılı Kanun’dan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
TBK'nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi I. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve diğer Dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar,
Riziko mahalli konut ve işyeri olan mal ve sorumluluk sigortası sözleşmesi ile taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın can-hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu (rücu dâhil) verilen hüküm ve kararlar.
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev rTicaret Hukuku, Bankalar Hukuku
Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
Taraflarının sıfatına bakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
Tarafları tacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları,
Hatırlatma:
Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı IIK'nın 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 4. HD'ne ait bulunmaktadır.
Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku uygulamasından ve istisna sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere;
İİK'nın 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,
İİK'nın 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,
İİK'nın 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
Tacirler arasında, (aşağıda 8.Hukuk Dairesinin görevine giren işler dışındaki) kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 3. Hukuk Dairesine aittir.
Tacirler arasında, 2004 sayılı İİK'nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar, ile kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının temyiz inceleme görevi 8. Hukuk Dairesine aittir.
Tacirler arası hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
Banka ve finans kuruluşlarından kullandırılan genel veya ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
•Deniz hukuku, taşıma ve sigorta hukukundan kaynaklanan tüm davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile banka ve finans kurumlarınca kullandırılan genel ve ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. HukukDairesi’ne,
• Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. Hukuk Dairesi'ne,
•Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. Hukuk Dairesi ’ne ait bulunmaktadır
Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,
Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,
Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca açılan, tüketici mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar.


YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku Temel Görev : Orman Hukuku, Hâkimin reddi
Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan orman kadastrosu, 2/B (orman rejimi dışına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddi hataların düzeltilmesi (6831 sayılı Kanun’un 4999 sayılı yasanın 4. maddesi ile değişik 9/son maddesi uyarınca) işlemlerinden kaynaklanan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
Orman İdaresi ya da Hâzinenin taraf olup orman iddiasında bulunmaları nedeniyle orman yönünden araştırması yapılması gerekli olan kadastro tespitine itiraz, tapu iptal, tescil ve el atmanın önlenmesi istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayılı Kanun’un 30/2. maddesi uyarınca re'sen araştırma yapılması zorunlu olup sınırlarında orman bulunması veya taşınmazın orman niteliği göstermesi nedeniyle orman tahdit, 2/B ve aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanması gereken ya da 6831 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme yapılması gerekli bulunan davalar sonucu kadastro mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,
Hâkimin reddi talebi üzerine verilen kararlar,
Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (TMK m. 1007) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Adli Yargı kolu içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci tayini),
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararlar,
Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Kanun’un 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

YİRMİBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku
Aşağıda yazılı davalar hakkında, iş mahkemesi veya iş mahkemesi sıfatıyla verilen hüküm ve kararlar:
Hizmet tespiti ve birlikte işçilik haklan istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve işveren hakkında açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
îş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Aşağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Yargıtay 10 ve 21. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

2926 sayılı "Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu" ndan kaynaklanan davalar,

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurulularına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),
Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar,
Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Ortak hükümler bölümünün 12.1 bendi aşağıdaki şekilde uygulanır.
10 ve 21. Hukuk Dairelerine gelen ve XA dağıtıma tabi işler, haftalık olarak esasa kaydedİlmeksizin bir havuzda toplanır. Dava türlerine göre tasnif edilerek ikiye ayrılıp haftanın belirli bir günü/günleri kura çekilmesi suretiyle bölüştürülüp liste halinde dairelere zimmet karşılığı teslim edilir. Dağıtımda her bir daireye aynı dava türünden eşit şekilde iş verilmesine dikkat edilir. Aynı mahalden gelen seri nitelikteki davlar mümkün oldukça bölünmez ancak her iki daire arasında seri davaların eşit dağıtılmasına dikkat edilir.
10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında yukarıdaki şekilde dağıtım yapıldıktan sonra dairelerin münhasıran bakacağı işler nedeniyle her iki daireye düşen dosya eşitliği bozulursa, aylık dönemlerle kontrol edilerek eksik iş sayısı diğer dosyalardan tamamlanarak her iki daireye toplamda eşit iş dağılması sağlanır.
İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Temel Görev : İş Hukuku
Aşağıda yazılı davalar hakkında, Ortak Hükümlerin 11. maddesinde yer alan, iş hukuku dairelerine özgü 2. grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan iş mahkemesi veya iş mahkemesi sıfatıyla verilen hüküm ve kararlar:

4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
Hatırlatma:

• 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunuma göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,
4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. maddesi gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alman senedin iptali davaları,
5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

854 sayılı Deniz îş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.
İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talebine ilişkin hüküm ve kararlar,
Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar,
Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar,
2004 sayılı ÎİK uyarınca icra mahkemeleri İle genel mahkemelerde görülen sıra cetveline ilişkin şikâyet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,
2004 sayılı İÎK'nın 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik şikâyet ve davalar (kayıt kabul, kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik şikâyetler) sonunda verilen hüküm ve kararlar,
2004 sayılı İÎK’nın 94. maddesine göre alman yetkiye dayalı davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.