Büromuz tarafından takip edilen ÖZEL HUKUK' a ilişkin bazı dava türleri aşağıda sıralanmıştır.

AİLE HUKUKU

Aile konutu şerh konulması - kaldırılması

Aile konutu üzerinde sağ eşe intifa hakkı tesisi

Aile mallarının korunması

Boşanma (akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması anlaşmalı - çekişmeli, fiili ayrılık, hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle, ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle, terk, zina)

Mal paylaşımı

Babalık davaları (soybağın kurulması, reddi, itiraz ve iptal)

Bekleme süresinin kaldırılması (300 gün)

Boşanan kadının kocasının soyadını kullanmaya izin

Çocuk mallarının korunması

Çocukla kişisel ilişki kurulması

Evlat edinme

Evlenmenin butlanı - iptali

Evlenmeye izin (Bekleme süresine dayalı, Gaipliğe dayalı, Kısıtlılığa dayalı, Yaş küçüklüğe dayalı)

Kayımın atanması

Kişisel eşyasının iadesi

Koruma kararının kaldırılması

Mal rejiminden kaynaklanan davalar (Değer artış payından doğan alacak, Eşya alacağı, Katılma alacağı, Mal rejimi sözleşmesinin iptali, Yasal mal rejiminin mal ayrımına dönüşümü)

Nafaka (Katılım nafakası, nafakanın artırımı - azaltılması, nafakanın kaldırılması, önlem nafakası, yardım nafakası vb..)

Velayet 

 

MİRAS HUKUKU

Mirasın reddi -  iptali

Veraset ilamının verilmesi -  iptali

Tereke tespiti ve terekenin defterlerinin tutulmasını isteme

Miras ortaklığına temsilcinin atanması istemi

Terekenin taksimi (izale-i şuyu)

Terekenin feshi istemi (taksim sözleşmesinin bozulması davası)

Tenkis, Mirasta denkleştirme

Miras sebebiyle istihkak davası

Mirasçılıktan  çıkarılması, iptal davası

Ölüme bağlı tasarrufların iptali

Defter tutulması ve resmi tasfiye istemi

Zirai taşınmazın mirasçılarından birine özgülenmesi istemi

İstirdat (geri alma)

Vasiyetin yerine getirilmesi davası

Vesayet alacaklısının koruma önlemlerinin alınması

Mirasçının alacaklısının kayım atanması

Tereke alacaklısının mirastan feragat eden mirasçıya karşı açabileceği davalar

 

MEDENİ HUKUK

KİŞİLER HUKUK

GERÇEK KİŞİLER

Saldırıdan elde edilen kazancın geri verilmesi davası

Kişilik hakkında saldırıdan doğan maddi ve manevi tazminat davaları

Kişilik hakkında saldırının meni, önlenmesi ve tespiti davaları

NÜFUS DAVALARI

Ad Değiştirilmesi Veya Düzeltilmesi 

Soyadı Değiştirilmesi Veya Düzeltilmesi Davası

Ad veya Soyadı Değiştirilmesine veya Düzeltilmesine İtiraz Davası

Yaş Düzeltilmesi Davası

Doğum Yeri Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydında Cinsiyetin Düzeltilmesi veya Değiştirilmesi Davası

Nüfus Kaydına Yanlış Yazılan Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydındaki Medeni Hal Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydındaki Mezhep, Milliyet veya Din Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kayıtlarının İptali Davası

Nüfusta Yazılı Ölü Kaydının veya Sağ Kaydının Düzeltilmesi Davası

Gaiplik Kararı Verilmesi Davası  

Küçüğün Reşid Olmasına İzin Verilmesi Talebi 

TÜZEL KİŞİLER

A) DERNEK

Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebi

Derneğin feshi

Genel kurul kararlarının iptali

Genel kurulun toplantıya çağırılması istemi

Dernek üyeliğinden ihraç kararının iptali davası

B) VAKİF

Vakfın tescili istemi

Vakfa yapılan tasarrufun tenkisi talebi

Vakfın amacına değiştirilmesi

Vakfın işleyişi, yöneticilerinin veya malların değiştirilmesi talebi

Mallarının tapuya tescili, iptali davası

Vakfın tescilinin iptalli davası

 

EŞYA HUKUKU

Arazi ve yapı malzemesi davaları

inşaatın kaldırılması talebi

tazminat talebi

arazının mülkiyetinin kendisine geçirilmesi talebi

İstihkak Menkul davası

Tashih davaları

Zilyetlik davaları (İade - tecavüzün meni)

Ecrimisil (Haksız işgal tazminatı)

Elatmanın önlenmesi

Geçit hakkı verilmesi

İrtifakın terkini

Mecra hakkının kurulması

Önalım

Paydaşlığın giderilmesi ile ilgili satışın bozulması

Paydaşlıktan çıkarma

Satış akdinin fesi ve tapu iptali

İzale-i şüyu

Olağan Zamanaşımı İle İktisabın Koşullarının Oluşmaması Nedeniyle Tapu İptali

Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararların Tazmini Davası

Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle Tapu Tescili Davası

Taşkın İnşaat Nedeniyle Tazminat Davası

Terkin İşleminin İptali İstemi

Yeni Arazi Oluşması Nedeniyle Taşınmazın Kazanılması

 

BORÇLAR HUKUKU

İrade İle Beyan Arasındaki Uyumsuzluk

İkrah Nedeniyle Sözleşmenin İptali İstemi

Hukuksal Tehdit

Hile Nedeniyle Sözleşmenin İptali İstemi

Hata Nedeniyle Sözleşmenin İptali Talebi

Tazminat İstemi

Haksız fiil Sorumluluğu

Hakkaniyet Sorumluluğu

Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu

İstihdam Edenin Sorumluluğu

Bina Malikinin Sorumluluğu

Ev Başkanının Sorumluluğu

Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu

Malvarlığı Zararların tahsili

Tazminat Davası

Maddi Tazminat (Yaralama Halinde, Ölüm Halinde, Sözleşmenin Feshi halinde)

İflas,Ölüm, Hacir Altına Alınma Halinde             

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Vekilinin Zarar Uğraması Halinde

Özen Borcuna Aykırılık

Sadakat Borcuna Aykırılık

Manevi Tazminat Davası

Destekten Yoksun Kalma

Bağışlayanın Tazminat Sorumluluğu

Müvekkilin Talimatına Aykırı Davranılması

Vekilin Zarara Uğraması Halinde

Tazminat Davası (TKK. md. 320)

Muvazaa Davası

Alacaklının Temerrüdü (Tevhidi Yeri Tayini Talebi)

Borçlu Temerrüdünden Doğan Dava (Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde)

Uyarlama Davası (İşlem Temelinin Çökmesi Sebebine Dayalı Dava)

Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu

Satılanın Tebdili Davası

Fesih Davası

Semenin İndirilmesi Davası

Zapta Karşı Tekeffülden Doğan Sorumluluk

Bağışlama (Tazminat Davası, Bağıştan Rücu Davası)

Karz Teslimi Talep İstemi, Sözleşme Konusunun Tesliminde Temerrüt Halinde

Alacak davası

Kefalet davası

Birlikte Kefalet Halinde Rücu

Tazminat Talebi (Sadakat ve Özen Borcuna Aykırılık)

*Kanuni İpotek Hakkının Tescili Talebi

*Ayıba Karşı Tekeffül Borcu

*Müteahhidin Şahsını İlgilendiren İmkansızlık

 *Müteahhidin Zararlarının Tazmini Suretiyle Fesih

Vedia

Tazminat Davası

Vedianın Tahsili Talebi

Ariyet

Tazminat Davası

Fevkalade Masrafları Tazmin Borcu

Aynen Teslim Borcuna Aykırılık

Başkasına Kullandırmama Borcuna Aykırılık

*Geri Alma Davası

Vekâlet

Masraf ve Avansların Tahsili Talebi

Ücret Talebi

Tazminat Davası

*Munzam Zararın Tazmini Davası

*Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat

*Hakime Karşı Tazminat Davası

*Gabin Davası

*Cezai Şart Talebi

 

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU DAVALARI

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı ile İlgili Davalar

Arsa Payının Düzeltilmesi İstemi 

Tapu Kaydının İptali Davası 

Kat Maliklerinin Kat İrtifak Sahiplerinin Borçları

Kat Mülkiyetinin Devri İstemi, Zarar Giderimi, Kat İrtifakının Devri İstemi 

Özgüleme Amacına Aykırı Kullanım Halinde Hakimin Müdahalesi İstemi

Bağımsız Bölümden Geçilmesine İzin Verilmesi Davası 

Gider ve Avans Payını Ödemeyen Kat Maliki Hakkında Dava 

Zararın Giderilmesi Davası

Bağımsız Bölüm Üzerindeki Müdahalenin Önlenmesi Davası 

Maliklerin Haklarına Karşı Yapılan Tecavüzün Önlenmesi

Ortak Yere El Atmanın Önlenmesi İstemi 

Kat Maliklerinin Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları (Aynen İfa İstemi)

Kat Mülkiyetinin Kurulması İstemi 

Tapuya Tescil Talebi

Anataşınmazın Yönetimi İle İlgili Davalar

Yönetim Planında Değişiklik Yapılması Talebi 

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali Davası 

Mahkeme Kararıyla Yönetici Atanması Talebi 

Mahkeme Tarafından Atanan Yöneticinin Değiştirilmesi Talebi 

İşletme Projesinin İptali Davası 

Yöneticinin Kusurlu Sorumluluğundan Doğan Davalar 

Yöneticinin Hesap Verme Sorumluluğundan Doğan Dava 

Yöneticinin Haklarından Doğan Davalar 

Kat İrtifakının Sona Erdirilmesi veya Uzatılması İstemi 

 

KİRA DAVALARI

Kira Tespit

Kira-Tahliye-Adi-Kira

Kiralananın Temliki Halinde Tahliye

Akde Aykırılık Sebebi İle Fesih ve Tahliye

Temerrüt Sebebi İle Tahliye

Kiracının İflası Sebebi İle Tahliye

Feshi İhbar Sebebi İle Tahliye

Süre Bitim Sebebi İle Tahliye

Mühim Sebeplerden Dolayı Akdin Feshi ve Tahliye

Kiracının Ölümü Sebebi İle Akdin Feshi

Yazılı Taahhüt Sebebi ile Tahliye

Konut İhtiyacı Sebebi ile Tahliye

İşyeri İhtiyacı Sebebi İle Tahliye

Yeniden İnşa veya İmar Seb. Esaslı  Tahliye 

İktisap ve İhtiyaç Sebebi ile Tahliye

İki Haklı İhtar Sebebi ile Tahliye

Kiracının veya Eşinin Konutu Bulunması

Akde Aykırılık ve Fuzuli İşgal Sebebi ile Tahliye

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Satış sözleşmesi

Bağışlama sözleşmesi

Trampa (takas)sözleşmesi

Kira sözleşmesi

Menkul - gayrimenkul kirası sözleşmesi

Finansal kiralama (leasing)

Ariyet (kullanma ödüncü)

Karz (ödünç)

Hizmet sözleşmesi

Eser (İstisna) 

Kat Karşılığı inşaat sözleşmeleri, Sözleşmenin geçmişe ve ileriye etkili feshi, Ayıplı imalat

Vekalet

Emanet (Vedia)

Teminat (Kefalet)

Garanti sözleşmesi

Kredi sözleşmesi

Tek satıcılık sözleşmesi

Franchase sözleşmesi

Yapı denetim  sözleşmesi

kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Danışmanlık ve Temsilcilik sözleşmeleri

Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması,

 

TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI

Devre Tatil Sözleşmelerinden Doğan Davalar 

Ayıplı Mal Sebebiyle Satıcının Sorumluluğu Davası 

Paket Tur Sözleşmelerinden Doğan Davalar 

Kampanyalı Satış Sözleşmelerinden Doğan Davalar 

Kapıdan Satış Sözleşmelerinden Doğan Davalar 

Mesafeli Sözleşmeden Doğan Davalar 

Tüketici Kredisi İle İlgili Davalar 

Kredi Kartları İle İlgili Davalar 

Süreli Yayınlar İle İlgili Davalar 

Garanti Belgesinden Doğan Haklar İle İlgili Davalar

Satış Sonrası Hizmet Sorumluluğundan Doğan Davalar (Bakım Ve Onarım Hizmetleri) 

Üretimin, Satışın Durdurulması veya Malın Toplatılması İstemi 

 

TİCARET HUKUKU

TİCARET İŞLETME HUKUKU DAVALARI

Acente Ücret, Olağanüstü Masrafların Ödenmesi Talebi - Tazminat Davası

Alım ve Satım Komisyonculuğu Ücret Talebi

Haksız Rekabet (Tespit, Men, Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması ve Tazminat Davaları

Ticaret İşleri Tellallığı (Ücret ve Masraf talebi)

Ticaret Ünvanı – İşletme Adı (Tazminat Davası, İkinci Tescilin Terkini Davası, Ayırt Edici Ek Alınması Talebi,

Zayi Belgesi Verilmesi İstem

ŞİRKETLER HUKUKU DAVALARI

Adi Şirket (Tazminat, Fesih Davası)

Kollektif Şirket (Fesih Davası, Ortağın Alacaklısının Talebi İle, Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde, Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesi Halinde

Azil Davası (Ortağın Azli, Tasfiye Memurlarının Azli)

Anonim Şirket Bakiye Sermaye Borcunda Temerrüt, Tazminat, Temerrüt Faizi ve Cezai Şart Talebi

Fesih Davası (Pay Sahiplerinin Sayısının Düşmesi veya Organların Eksikliği Halinde, Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybı Halinde 

İade Davası

*Toplantı İzin Kararı Verilmesi Talebi (TTK. md. 367)

*Şirkete Kayyum Tayini Talebi (TTK. md. 138)

*Denetçi Tayini Talebi (TTK. md. 351)

*Özel Denetçi Tayini Talebi (TTK. md. 348)

*Geçersizliğin Tespiti Davası (TTK. md. 311)

*Rekabet Yasağının İhlali (TTK. md. 335)

*Tazminat Davası (TTK. md.359)

*Tazminat Davası (TTK. md.336)

Limited Şirketi

Özel Denetçi Tayini Talebi (TTK. md. 348)

Denetçi Tayini Talebi (TTK md.351)-Hasımsız

Tazminat Davası (TTK. md.359)

*Haklı Sebebe Dayanarak Çıkma Davası (TTK. md. 551/II)

*Fesih Davası (TTK. md.549)

*İhraç Davası (TTK. md.551/III)

*Azil Davası (TTK. md. 543)

*İptal Davası (TTK. md. 536)

*İade Davası (TTK. md. 473,535)

*Tasfiye Memurlarının Azli Talebi (TTK. md. 556,442)

*Tasfiye Memuru Tayini İstemi (TTK. md. 212/II)

*Çıkarma Kararı Aleyhine Açılan iptal Davası (TTK. md. 197)

*Çıkarma Davası (TTK. md. 197)

*Şirket Alacaklılarına Karşı Sorumluluk (TTK. md. 179)

*Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu (TTK. md. 224)

*İtiraz Davası (TTK. md. 169)

*Rekabet Yasağına Aykırılık (TTK. md. 173)

Emre Yazılı Senetler (Ödeme Yasağı Kararı Verilmesi Talebi -Hasımsız, Zayi Nedeniyle kambiyo senedinin iptali davası, İstirdat Davası Sebepsiz  Zenginleşme  Davası)

Kooperatif Hukuku

Tazminat Davası (Koop. K. md.10)

Kooperatiften Çıkma Talebi (Koop. K. md.11)

Çıkarma Kararına İtiraz Davası (Koop. K. md.16)

Değer Biçme Bilirkişilerinin Seçimi Talebi (Koop. K. md. 21/III)

Bilirkişi Raporuna İtiraz (Koop. K. md. 21/son)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılması için İzin Verilmesi Talebi (Koop. K. md. 44)

Genel Kurul Kararlarının İptali Davası (Koop.K. md. 53)

Hukuki Sorumluluk Davası (Koop. K. md. 62)

Fesih Davası (Koop. K. md. 81)

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkileri,

Avaryalar, çatma, kurtarma, yardım meseleleri,

Gemi ipotekleri ve diğer alacaklı hakları ve teminatları,

Navlun ve taşıma araçları sigortaları, konşimentolar, belgelendirme, test ve gözetim sözleşme ve uygulamaları,

Yakıt alacaklarının tahsili,

Gemi adamı alacaklarının tahsili,

Stevedore sorumluluğu,

Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası,

Hapis hakkı tesisi,

Deniz Ticaret Hukuku uyuşmazlık çözümü ve alacak icra takibi hizmetleri

Gemi tutuklama, tutuklu gemiyi kurtarma,

Deniz hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalar,

Yükün hasarı, ziyaı ve kaybı,

Charteparti metinlerinin hazırlanması

C/P ihtilafları, çatma, yardım ve kurtarma, müşterek avarya,

Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki,

Gemi siciline tescil ve sicilden terkin,

Gemi üzerine ipotek tesisi ve deniz hukukunun cari olduğu diğer tüm konularda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti sağlamak.

 

SİGORTA HUKUKU

Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları

Yönetici ve memur sorumlulukları,

Hatalar ve ihmal

Hayat ve Maluliyet Sigortası,

Tıbbi Uygulama Hatası,

Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri

Yangın sigortası davaları  

Kasko, hayvancılık ve deniz sigortası uyuşmazlığı

Ferdi kazalara ilişkin davalar

 

            TAŞIMA HUKUKU

           UYRUKLUK

           T.C. Vatandaşlığına geçiş işlemleri için hukuki danışmanlık

 

            KANUNLAR İHTİLAFI

           (Yabancı Ülke Mahkeme Kararının Tenfizi - Tanıma Davası)

           İŞ HUKUKU

Kıdem  Tazminatı Davası

İhbar Tazminatı Davası

Kötü Niyet Tazminatı

Ücret Alacağı Davası

Sendikal Tazminat Davası

Hizmet Tespiti İstemi                         

Yurtdışındaki Çalışma Süresinin Borçlanılabileceğinin Tespiti

İşe İade Davası

Maddi Tazminat Davası

Manevi Tazminat Davası

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Çalışma Belgesinin Verilmemesi Sebebiyle Tazminat Davası

Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Sebebiyle Tazminat Davası

Rekabet Yasağına Aykırılık Sebebiyle Tazminat Davası

Özensiz İfa Davası

 

            HAVA HUKUKU

Hava taşıtları üzerindeki mülkiyet ve rehin hakları ile ilgili davalar

Hava iş hukukundan doğan davalar

Hava taşıma sözleşmelerinden doğan tazminat davaları

Hava kazaları ve hava sorumluluk hukukundan doğan ceza davaları

Uçak kazası ve ilgili sigorta davaları

Uçak kaçırma eylemleri ve diğer sorumluluklardan kaynaklanan davalar

Üçüncü kişilere verilen zararlardan doğan davalar

 

            FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU