Büromuz tarafından takip edilen İCRA ve İFLAS HUKUKU' a ilişkin bazı dava türleri aşağıda sıralanmıştır.

İCRA VE İFLAS HUKUKU DAVALAR
 

Kambiyo Senetlerine mahsus takip (bono, çek, poliçe)

Adi takip (fatura alacakları, kira alacakları v.b.)

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip

Rehnin paraya çevrilmesi

Mahkeme ilamlarının veya ilam hükmündeki belgelerin icra takibi

Sıra Cetveline İtiraz Davaları

Tazminat Davası

İş Görmekten Memnuiyet

Şikayet

İcranın Geri Bırakılması İstemi

Gecikmiş İtiraz

İtfa Sebebiyle Takibin İptali

İcra Takibinin Ertelenmesi (Taliki)

Menfi Tespit Davası

İstirdat Davası

Haciz ve Haczedilmezlik

Kıymet Takdirine İtiraz

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte Borca İtiraz 

İmzaya İtiraz

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibin İptali İstemi

Takasa İtiraz Davası

Taşınmazların Tahliyesi İstemi

Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası

Tahliye Emrine İtirazın Kaldırılması İstemi

Borçlunun Tasarruflarının İptali Davaları

Borçtan Kurtulma Davası

İpoteğin Kaldırılması İstemi

Haksız İhtiyati Hacizden Dolayı Tazminat Davası

İtirazın Kesin Kaldırılması

İtirazın Geçici Kaldırılması

Hacze İtirazın Kaldırılması

Hacizli Malın 3. Kişinin Elinde Olması Halinde İstihkak Davası

Adi İflasta İtibarın Yerine Getirilmesi İstemi

Hileli İflasta İtibarın Yerine Getirilmesi İstemi

Taksiratlı İflasta İtibarın Yerine Getirilmesi İstemi

Olağanüstü Durumlarda Olağanüstü Süre Verilmesi

Olağanüstü Sürenin Kaldırılması Davası

Olağanüstü Sürenin Uzatılması İstemi

İhalenin Feshi

Taşınır Mal veya Eşyanın Satışının Bozulması Davası

Taşınmaz İhalesinin (Satışının) Feshi Davası

İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz Talebi

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

İhtiyati Hacizde İflas Yoluyla Takip

İstirdat Davası

Malın İflas Masasının Elinde Olması Halinde

Hacizli Malın Borçlunun Elinde Olması Halinde İstihkak Davası

İcra Ceza Davaları

Çocuğun Teslimi Emrine Aykırı Davranmak

Borçlunun Hileli İflası

Borçlunun Kusurlu (Taksirli) İflası

İİK.md.331’e Aykırı Eylem (Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastı)

Borç Ödeme Güçsüzlüğüne Sebep Olmak

İflas ve Konkordato İşlerinde Özel Yarar Sağlamak

İİK.md.334’e Aykırı Eylem

 İİK.md.335’e Aykırı Eylem(Kiracının Cezalandırılacağı Haller)

Müflise Ait Malları Vermemek

Kendisine Teslim Edilen Malı İcra Dairesine Teslim Etmemek

Taahhüdü İhlal

İİK.md.30 Ve 31’e Muhalefet Etmek (İlamlara Muhalefet)

İİK.md.21’e Aykırı Davranmak(İcra Tebliğleri)

Nafakaya İlişkin İlama Uymamak

Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstememek

Artırmadan Çekilmek Veya Artırmaya Katılmamak

Mal Bildiriminden Sonra Kazanç ve Maldaki Artışı Bildirmemek

Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunmak

Ticareti Terk Eden Borçlunun Mal Bildiriminde Bulunmaması

Çocukla Kişisel İlişki Kurma Düzenine Aykırı Davranmak

İcra Dairesince Teslim Edilen Yere Tekrar Girme

İflas Davaları

İflasın Ertelenmesi İstemi

İflasın Kaldırılması Davası

İflasta Alacaklılar Toplantısı Kararları Hakkında Şikayet

İflasın Kapanması İstemi

Konkordatonun Reddinden Sonra İflas İstemi

Kambiyo Senetlerinin İflas Yolu ile Takibinde

Kambiyo Senetlerinin İflas Yolu İle Takibinde İflas Davası

Kambiyo Senetlerinin İflas Yolu İle Takibinde Borçlunun İtiraz veya Şikayetinin Kaldırılması ve İflas Davası

Doğrudan Doğruya İflas Talebi

Alacaklının Doğrudan Doğruya Borçlunun İflasını Talep Etmesi

Borçlunun Doğrudan Doğruya İflas Talebi

Sermaye Şirketlerinin ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflası

Sıra Cetveli

İflasta Sıra Cetveline İtiraz Davası

İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikayet

Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Davaları

Konkordato Talebi

Konkordato Talebine İtiraz

İflastan Sonra Konkordato İstemi Ve İflasın Kaldırılması Davası

Bir Alacaklı İçin Yeniden Yapılandırma Projesinin Feshi Davası

Yeniden Yapılandırma Projesinin Tamamen Feshi Halinde İflas Talebi

Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdiki Talebi

Konkordatonun Feshi Davası

Bir Alacaklı İçin Konkordatonun Feshi Davası

Konkordatonun Tamamen Feshi Davası